בחירות לאגודה

24.09.2017

הבחירות צפויות להתקיים בסוף חודש מאי

נהלי הבחירות (מתוך תקנון האגודה)

• ועדת הבחירות, כהגדרתה בתקנון זה, תהיה אחראית על קיום הבחירות באגודה, בהתאם להוראות התקנון.

• הוראות נספח זה תהיינה לגבי הבחירות ליו”ר, סיו”ר וחברי המועצה.

• בשבוע הבחירות תפתח מערכת “קלפי אלקטרונית” למשך 3 ימים.

• כל מצביע יזוהה באמצעות תעודה מזהה, יסומן ברשימות שהוכנו מראש, ויקבל קישור מערכת בה יופיעו רשימת המועמדים.

• המצביע רשאי לבחור בנציג אחד לכהן כחבר מועצה מן המגמה בה הוא לומד, ובעוד נציג מקרב רשימת המועמדים של כל המגמות, לתפקיד חבר המועצה.

• בסוף כל יום בחירות עד תום שבוע הבחירות, תועבר הקלפי למשמרת בכספת האגודה אשר במשרדיה.

• בסוף שבוע הבחירות (חמישה ימי עבודה רצופים) יספרו הקולות. הנוכחים בספירה יהיו חברי וועדת הבחירות, המבקר, אם בחרה האגודה כזה, בהתאם להוראות התקנון ודיקן הסטודנטים בלבד.

• במקרה של שוויון קולות למועמדים, תקיים ועדת הבחירות “סיבוב נוסף” של בחירות, לא יאוחר משבוע ימים לאחר תום ספירת הקולות.

• את תוצאות הבחירות יפרסמו בכתב חברי הוועדה עם סיום הספירה בקלפי, באמצעות אמצעי המדיה העומדים לרשות האגודה, לבחירת ועדת הבחירות.

• סטודנט, המעונין לכהן כחבר מועצה, יגיש את מועמדותו לועדת הבחירות ובה יציין בשם איזו מגמה ובשם איזה שנתון הוא מעוניין להיבחר כנציג.

• סטודנט הלומד ביותר ממגמה אחת, רשאי להציג מועמדותו כנציג מגמה אחת בלבד.

• ועדת הבחירות תפרסם את מועד הבחירות 30 ימים לפני קיומו, ותפרסם את רשימת המועמדים מכל מגמה לפחות 14 ימים לפני מועד הבחירות. הפרסום יהיה באמצעות אמצעי המדיה העומדים לרשות האגודה, לבחירת ועדת הבחירות.

• ממועד פרסום רשימת המועמדים יינתנו למועמדים 14 ימים לצורך עריכת קמפיין תעמולת בחירות.

• דרכי התעמולה ותנאיה ייקבעו על ידי ועדת הבחירות. מועמד שיסטה או יחרוג מתנאים אלה רשאית ועדת הבחירות לפוסלו לאחר שהתרתה בו לפחות פעם אחת.

• המועמדים לתפקיד חבר מועצה ייבחרו ברוב קולות.

• ספר הבוחרים יהיה דוח רשמי, המציין את רשימות הסטודנטים המעודכנות אצל שנקר, ויומצא ליו”ר ועדת הבחירות על ידי ההנהלה, שתקבלם משנקר. ברשימות אלה יפורטו שמותיהם של כל חברי האגודה, תוך ציון המחלקה בה הם לומדים ושנת הלימוד.

• רק חברי האגודה רשאים להצביע בבחירות.

• ועדת הבחירות תדאג להעביר לסטודנטים מידע אודות רשימת המועמדים, על פי דרישת הסטודנטים.

תפקידים:

פירוט תפקידי נציג מחלקה:

 1. השתתפות בישיבות המועצה המתקיימות במהלך השנה, אשר תאריכן ייקבע בהמשך.
 2. ייצוג הסטודנטים של המחלקה בישיבות מועצת הסטודנטים , מול הנהלת המחלקה ולהוות גורם מקשר עבור אגודת הסטודנטים.
 3. מתן מענה עבור סוגיות מחלקתיות בשיתוף הגורמים הרלוונטיים.
 4. ניהול ערוץ תקשורת דו כיווני למסרים מהאגודהכלפי המחלקה ומהמחלקה כלפיהאגודה.
 5. השתתפות באירועים חברתיים , תרבותיים וזמין לרוב פעילויותהאגודהוהמועצה לאורך כל השנה.
 6. עדכון הסטודנטים בפעילויות ושירותי האגודה.

פירוט תפקידי יו”ר האגודה:

 1. הגדרת חזון והתווית מדיניות לפעילות האגודה.
 2. ניהולהאגודהוייצוגה מול הנהלת שנקר ומול גורמים בהתאחדות הסטודנטים הארצית.
 3. ייצוג כלל הסטודנטים בוועדות השונות מול גורמים בשנקר ושמירה על האינטרסים הסטודנטיאליים השונים.

פירוט תפקידי סיו”ר האגודה:

*סגן היו”ר הינו ממלא מקומו של היו”ר בהיעדרו.

 1. אחריות על הפעילות השוטפת שלהאגודה.
 2. פיקוח, ניהול ובקרה על כלל פעילויות ההנהלה, הרמ”דים והרכזים.
 3. ניהול פרויקטים ויוזמות חדשות של סטודנטים שרוצים לקחת חלק בפעילות האגודה.
 4. סגן היו”ר יהווה זרוע ניהולית של היו”ר. עליו לוודא שהחלטות היו”ר מיושמות ולהיות דמות מייעצת ומכוונת בקרב ההנהלה ובפרט בקרב העובדים.
 5. זימון ישיבות הנהלת האגודה.
 6. העצמה וטיפוח עובדי האגודה תוך דגש על חניכה וחפיפה מתאימה.

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה