מילואים

מילואמניק/ית? מחלקת מילואים פה בשביל לספק את כל המידע שצריך כדי לקיים מילואים בזמן התואר בקלות ובהצלחה! ריכזנו לכם את כל הטפסים והמידע במקום אחד.
יש לכם שאלה? בכל בעיה שצצה אנחנו כאן כדי לעזור. [email protected]

זכויות
והטבות

בתור סטודנטים וסטודנטיות משרתי מילואים מגיעות לכם מגוון הטבות וזכויות מיוחדות. ריכזנו לכם את כל המידע כאן, חשוב לקרוא ולדעת!

למידע נוסף

סיוע אקדמי לאחר שירות המילואים:
את חומר הלימודים ניתן יהיה להשלים בדרכים
הבאות:
.1 פנייה אישית למרצה הקורס – סטודנט רשאי לפנות,
לאחר שירות המילואים, אל המרצה הרלוונטי בבקשה
לקבל סיוע בהשלמת חומר הלימודים אשר הפסיד
בתקופת שירות המילואים. המרצה יעביר לסטודנט כל
חומר עזר שחולק בשיעורים במהלך תקופת שירות
המילואים.
.2 שיעורי עזר באמצעות פנייה למתאמת המחלקה.
– החסרת שיעורים במהלך שירות המילואים מזכה
בקבלת הדרכה, חונכות או שיעורי עזר לפי מפתח ימי
המילואים על ידי דקאנט הסטודנטים.
– לתיאום עם המרצה או מתרגל הקורס יש לפנות
למתאמת המחלקה.
– לקבלת חונך מטעם המחלקה נדרש לבקש אישור
מרכז המילואים.
*בשלב זה לא קיים בשנקר גורם המבצע מיון והשמה
לחונכים. לכן, סטודנט הדורש לקבל חונך, יאלץ לבצע
את החיפוש אחר סטודנט חונך בעצמו. שעת חניכה
תתוגמל ב50- ש“ח לחונך. הנחיות מלאות ימסרו
מרכזת המילואים.

הטבות:
*את הבקשה להטבה יש להגיש דרך טופס המילואים
המקוון טופס 100
הטבות בשיעורי eZr והמרתונים של האגודה – לקראת
תקופות המבחנים האגודה מקיימת קורסי עזר
ומרתונים במחירים מוזלים. הקורסים נפתחים בהתאם
לסקרי ביקוש.טופס מימוש ההטבה מצורף למטה.
השאלת ספרים – סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים
זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות
שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה,
בתקופה הסמוכה לשירות. *מימוש זכות זו מותנית
בקבלת אישור זכאות מרכזת המילואים בשנקר.

הכרת השירות
כנקז

שנקר מעריכים את פועלכם ומכירים בשירותכם במילואים כפעילות המזכה עד 2 נקודות זכות אקדמיות לתואר. כל המידע על הזנת המידע וקבלת נקודות הזכות כאן.
רכזת המילואים בשנקר – הגב‘ קרן ביתן שמש il.ac.shenkar@kerenbs
מנהלת מדור בחינות – הגב׳ חגית וינברג
[email protected]

למידע נוסף

35 ימי מילואים ומעלה לתואר – מזכה ב2 נקודות.
34-30 ימי מילואים לתואר – מזכה בנקודת זכות אחת.
21 ימי מילואים במהלך שנה מזכה ב2 נקודות זכות.
14 ימי מילואים רצופים לפחות במהלך שנת לימודים אחת, מזכה ב2 נקודות מתוך 2 נקודות זכות כלליות.
*יש להגיש אישור (3010) מרוכז ניתן להגיש רק לאחר
שצברתם את מכסת הימים – דיווח על ימים בודדים
לא יזכה לטיפול, לכן אין טעם לדווח בכל פעם אלא
במרוכז ורק לאחר ההגעה ליעד.
**ימי המילואים יחשבו לשקלול הכולל גם אם בוצעו
שלא בתקופת סמסטר לימודים, ובתנאי שבוצעו
במהלך תקופת שנות הלימוד בשנקר.

כיצד מזינים את ימי המילואים?
1. נכנסים ל“אזור האישי“ באתר המילואים הצה“לי
2. מנפיקים אישור שירות מילואים פעיל – טופס 3010
יש להקפיד על תאריכי התחלה וסיום – הטופס צריך
להכיל את כלל ימ“מ שביצעתם במהלך תקופת
הלימודים לתואר.
3. מעלים את טופס האישור 3010 לכאן.

ביטוח לאומי

מי שנקרא לשירות מילואים (כולל קריאה בצו חריג, כגון צו 8) זכאי ביטוח לאומי לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי. כל הפרטים על איך, כמה, מתי, ועוד, ממש כאן.

למידע נוסף

תשלום עבור שירות מילואים:
מי שנקרא לשירות מילואים (כולל קריאה בצו חריג,
כגון צו 8) זכאי לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח
לאומי.
ניתן לחשב את סכום התגמול המשוער באמצעות
מחשבון המוסד לביטוח לאומי.
יש 2 אופציות של הגשת הטופס, מקוון וידני:
באפשרותך למלא את טופס התביעה באופן מקוון
באתר ביטוח לאומי – שירות אישי. תפריט מימין >
ביצוע פעולות > הגשת תביעות > תביעה למילואים.

יגישו את התביעה באופן ידני:
– סטודנט שאינו עובד שכיר (חודשי)
– עובד עצמאי שלא קיבל את התשלום בתום 3
שבועות מיום שסיים את שירות המילואים.
באפשרותך למלא את הטופס ולהגיש בתום השירות
לאחד מסניפי הביטוח הלאומי על פי בחירת התובע.
אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת
השירות של הסניף.

מילואים
ומבחנים

נקראתם לדגל בדיוק בתקופת מבחנים? בואו לשמוע על הזכויות שלכם, ואיך לדאוג שתקבלו אותן בדיוק כמו שצריך!

זכאות למועד בחינה מיוחד:
סטודנט שנעדר מבחינה בעקבות שירות מילואים ביום
הבחינה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל
מועד שהפסיד.
זכאי להיבחן במועד מיוחד בתום הסמסטר או בסמוך
לו, בכל קורס בו השתתף הסטודנט באותו הסמסטר:
– סטודנט אשר שירת שירות מילואים של 10 ימים
לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.
– סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת
הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים
רצופים לפחות, או 20 ימים במצטבר.
מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות
המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן
לקראת הבחינה. על אף האמור לעיל, אין בזכאות
למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני
מועדי בחינה בלבד בכל קורס.
למקרים פרטיים ולהגשת בקשה למיצוי זכויותיכם
למועד מיוחד, יש לכתוב פנייה מנומקת הכוללת את:
פירוט הבקשה, צירוף צו הזימון למילואים, מילוי טופס
בקשה למועד מיוחד והגשתו לחגית וינברג בתקופת
הגשת הבקשות בלבד.

סטודנט הנקרא לשירות מילואים רשאי להגיש עבודות
ותרגילים שניתנו בסמסטר בו שירת על פי הפירוט
הבא:
– סטודנט השוהה בשירות מילואים, או חזר משירות
המילואים עד 14 ימים לפני מועד הגשת עבודה יוכל
להגישה במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהגשתה,
או להגיש עבודה חלופית וזאת בתאום עם המרצה, על
פי נוהלי המכללה ובהתאם למהות העבודה ולהיקפה.
דחיית מועד הגשת העבודה – יהיה לפחות במספר
הימים בהם שירת הסטודנט במילואים.
נוכחות והשתתפות – סטודנט אשר נבצר מהשתתפות
במעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה
מעשית יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר
יותר, או לקבל פטור מהשתתפות, וזאת בהתאם
למהות הקורס ובתיאום עם מרצה הקורס וראש
המחלקה, או להשתתף בהם במועד מאוחר יותר ללא
תשלום נוסף.

דחיית שירות
ולת"ם

נקראת לשירות מילואים בתקופת הלימודים? הנך זכאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים לוועדה לתיאום מילואים – ולת“ם (ועדה לתיאום מילואים). כל הפרטים בנושא, כאן.

למידע נוסף

תקנון ועדת משמעת ומשמעותו
מגדיר מה הן עבירות משמעת של הסטודנטים
במכללה, ומסדיר את הליכי הבירור והשיפוט
המשמעתי במקרה של הפרת משמעת. בתוך כך,
התקנון מגדיר את סמכויות וועדת משמעת ובכלל
זאת, את העונשים השונים שבסמכות הוועדה להטיל
על סטודנט שהפר את כללי התקנון.
מונה את העונשים האפשריים. יצוין כי כל מקרה נבחן
לגופו בהתאם לנסיבותיו ובכפוף לסמכויות הוועדה
המוקנות לה בתקנון. בהקשר זה, מתבצע איזון ראוי
ורגיש בין הנסיבות הפרטיות לבין הסטנדרט הארגוני
האחיד במטרה לשמור על שוויון ואחידות בענישה.

כיצד ניתן להיערך לקראת ועדת משמעת?
ראשית, מומלץ מאד לומר את האמת, שהרי האמת
היא הכי פשוטה והכי פחות מסובכת בהקשר הזה.
בנוסף, מאחר שלנגד עיניהן של רשויות המשמעת של
המכללה עומד לא רק הצורך לאכוף את הוראות תקנון
המשמעת, אלא גם הרצון לתרום לחינוכם של
הסטודנטים והסטודנטיות במכללה, מומלץ להבין
לעומק את משמעות העבירה ולהטמיע את נורמות
ההתנהגות הרצויות טרם הבירור. כמו כן, מומלץ
לכתוב מראש ובאופן מסודר את כל הנקודות
הרלבנטיות לדיון על מנת לזכור ולהשמיע את כל
הטיעונים.
מומלץ מאד ליצור קשר עם ראש מחלקת אקדמיה
באגודה, ראש המחלקה הינו נציג האגודה בוועדות
המשמעת, במטרה להבין את משמעות העבירה וכן,
על מנת לקבל סיוע בארגון מסודר של הטיעונים
השונים.
ניתן ליצור קשר במייל: il.co.myaguda@academi

האם ניתן לערער על החלטת ועדת המשמעת?
על החלטות ועדות משמעת ניתן לערער בפני ועדת
ערעורים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה. ככלל,
הערעור לוועדת הערעורים הינו ערעור ברשות. כלומר,
יש לבקש את רשותו של יו“ר ועדת הערעורים כדי
לקיים את הדיון. ניתן לערער הן ביחס להכרעת הדין
והן לעניין גזר הדין.
חשוב לציין כי יו“ר ועדת ערעורים נוטה להרשות דיון
בערעור רק כאשר מדובר בנסיבות חריגות או כאשר
מתגלות נסיבות חדשות שלא הובאו בפני ועדת
המשמעת.

במקרים בהם פסקה ועדת המשמעת עונש הרחקה
מהמכללה, זכאי הסטודנט לערעור בזכות. כלומר,
זכותו של הסטודנט להשמיע את טיעוניו בפני ועדת
הערעורים. במקרים אלה, על ועדת הערעורים מוטלת
החובה לזמן את הסטודנט לדיון ולדון בערעור. חשוב
לזכור כי בסמכות ועדת הערעורים גם להחמיר עם
המערער.
תפקידו של נציג הסטודנטים מטעם אגודת
הסטודנטים.יות להשמיע טיעוני הגנה לזכותו של
הסטודנט. דברי הגנה נשמעים לאחר שהסטודנט.ית
עוזב.ת את הדיון.
כמו כן, שותף נציג אגודת הסטודנטים להחלטת
הוועדה.

זימון לועדה
זימון לוועדת משמעת מגיע באמצעות דוא“ל
לסטודנט. במקרים בהם הסטודנט אינו מאשר קבלת
הדוא“ל, הזימון נעשה באמצעות הטלפון או באמצעות
כתובת הדואר. אין חובת הגעה לדיון, זוהי זכות
העומדת בפני הסטודנט.
חשוב מאוד להגיע לדיון על מנת לממש את זכות
הטיעון ולהשמיע טיעונים לעניין הכרעת הדין וגזר הדין.
בענייני זימונים, ניתן לשלוח תגובה בדוא“ל עבור ועדת
[email protected] ל“הדוא לכתובת משמעת

ההתנהלות בקורס עד למועד הוועדה
כל עוד לא התקבלה החלטה על-ידי ועדת משמעת,
יש להמשיך להשתתף בקורס ו/או לקיים את החובות
המוטלות במסגרת הקורס.
סטודנט אשר זומן לוועדת משמעת בגין עבירה
שבוצעה בבחינה שהתקיימה במועד א‘, ייגש למועד ב‘
של אותה הבחינה, אם תאריך הזימון לוועדת משמעת
מאוחר למועד ב‘.
במצב זה, במקרים בהם נפסל מועד א‘, עדיין ניתן
לקבל את ציון הבחינה במועד ב‘. יש להתייעץ עם נציג
האגודה בעניין זה.

החלטות ועדת משמעת
מתפרסמות באתר המכללה, ללא שם. ניתן לעיין
בהחלטות אלה על מנת להגביר את הוודאות ביחס
לענישה הצפויה במקרים של הרשעה.
ככלל, למעט מקרים חריגים, סטודנט המורשע בוועדת
משמעת אינו זכאי למלגת הצטיינות בגין הישגיו
האקדמיים באותה השנה שבה הורשע.
חשוב לציין, כי שלילה זו רלוונטית רק ביחס למלגות
הצטיינות וזאת בהתאם לתקנון הלימודים האקדמי.

הרכב הועדה וסדר הדיון
הועדה מורכבת מיו“ר הוועדה (דיקן הסטודנטים),
קובל (מגיש התלונה), נציג מטעם המזכירות
האקדמית, נציג הסטודנטים ומנהלנית . כמו כן, רכז
ערבים מטעם אגודת הסטודנטים רשאי להשתתף
בוועדות משמעת אליהן מזומנים סטודנטים ערבים.
בשלב הראשון, יו“ר הוועדה מציגה את חברי הוועדה
ואת סדר הדיון. לאחר מכן, מציג הקובל את התלונה
שבגינה זומן הסטודנט לוועדת המשמעת ומבקש
לוודא בשם חברי הוועדה כי הסטודנט מבין את
התלונה ואת נסיבות המקרה שבגינו זומן לוועדה.
לאחר מכן, ניתנת לסטודנט.ית רשות הדיבור
במסגרתה נדרש להשיב לשאלותיו של הקובל. בסוף
הבירור ניתנת לסטודנט.ית ההזדמנות להשמיע בפני
חברי הוועדה את כל אשר ירצה לומר עד תום, בכפוף
לסדר הדיון שהוצג בפניו.
עם יציאת הסטודנט.ית מהוועדה, מתקיים דיון ובו נציג
הסטודנטים.יות משמיע טיעוני הגנה ולאחר מכן
מתקבלת החלטה ע“י חברי הוועדה.
ההחלטה מתפרסמת ובנוסף נשלחת לסטודנט
באמצעות הדוא“ל.

תאריכי פתיחת הרשמה למרתוני עיצוב
סמסטר ב':

ראשון 11.6
20:30 – משוואות דיפרנציאליות
20:45 – * פיזיקה 1
* פיזיקה 2
* הנדסת מכונות
* בסיסי נתונים

– 21:00

* אלקטרוניקה
* תולדות היצירה הדו מימדית (שנה א)
* תולדות היצירה התלת מימדית (שנה ב)

שני 12.6
20:30 – * חקר ביצועים 1
20:45 – * סטטיסטיקה 2
21:00 – * תמחיר
* חשבונאות

תאריכי פתיחת הרשמה למרתונ הנדסה
סמסטר ב':

ראשון 11.6
20:30 – משוואות דיפרנציאליות
20:45 – * פיזיקה 1
* פיזיקה 2
* הנדסת מכונות
* בסיסי נתונים

– 21:00

* אלקטרוניקה
* תולדות היצירה הדו מימדית (שנה א)
* תולדות היצירה התלת מימדית (שנה ב)

שני 12.6
20:30 – * חקר ביצועים 1
20:45 – * סטטיסטיקה 2
21:00 – * תמחיר
* חשבונאות

קיבלת צו? – טופס ולת“ם – בקשה לדחיית / קיצור
שירות. נקראת לשירות מילואים בתקופת הלימודים?
הנך זכאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים
לוועדה לתיאום מילואים.
שים לב: את הבקשה יש להגיש עד 30 יום לפני מועד
תחילת המילואים.
את הטופס יש להגיש בצירוף המסמכים והאישורים
הנדרשים:
-אישור לימודים בתוקף מהחודש האחרון, כולל פירוט
חוג הלימוד, שנת הלימוד וחותמת מוסד הלימודים.
(במערכת המידענט: תפריט עליון – ”אפשרויות
נוספות“ >“אישורים“>“אישור לימודים“) + מכתב עם
נימוק הבקשה.

– מערכת שעות – מומלץ. (במערכת המידענט: תפריט
עליון – ”מערכת שעות“ >“הדפסה במבנה יומן“>
שמירה לקובץ PDF
– לוח בחינות – מומלץ. (במערכת המידענט: תפריט
עליון – ”לוח בחינות“ > “הדפס לוח בחינות“> שמירה
לקובץ PDF
– חותמת אישור – טרם הגשת הטופס יש לגשת
למזכירת הדקאנט – לצורך קבלת חותמת אישור
ההמלצה של שנקר

הגב' יפה צור – 03-6110172 , [email protected]