מחלקת אקדמיה

מחלקת אקדמיה מובילה את כלל השירותים האקדמיים עבור כלל הסטודנטים מהמכללה לרבות הנדסאים. המחלקה משמשת כשופר הסטודנטים בענייני אקדמיה אל מול המנהל האקדמי, ופועלת לייצוג הסטודנטים אל מול הסגל האקדמי ומתפקדת כזרוע ביצועית במקרים המצריכים התערבות.

ועדת משמעת

ועדות משמעת – ועדת המשמעת היא הגורם המוסמך לדון בהפרת משמעת או בהפרה של טוהר הבחינות. באפשרות הועדה לזכות או להעניש סטודנט.ית אשר הואשם בהפרה שכזו. נציגי האגודה ייקחו חלק בוועדה ויוודאו שהחלטותיה מתקבלות בהתאם לחוק זכויות הסטודנט.

למידע נוסף

תקנון ועדת משמעת ומשמעותו
מגדיר מה הן עבירות משמעת של הסטודנטים
במכללה, ומסדיר את הליכי הבירור והשיפוט
המשמעתי במקרה של הפרת משמעת. בתוך כך,
התקנון מגדיר את סמכויות וועדת משמעת ובכלל
זאת, את העונשים השונים שבסמכות הוועדה להטיל
על סטודנט שהפר את כללי התקנון.
מונה את העונשים האפשריים. יצוין כי כל מקרה נבחן
לגופו בהתאם לנסיבותיו ובכפוף לסמכויות הוועדה
המוקנות לה בתקנון. בהקשר זה, מתבצע איזון ראוי
ורגיש בין הנסיבות הפרטיות לבין הסטנדרט הארגוני
האחיד במטרה לשמור על שוויון ואחידות בענישה.

כיצד ניתן להיערך לקראת ועדת משמעת?
ראשית, מומלץ מאד לומר את האמת, שהרי האמת
היא הכי פשוטה והכי פחות מסובכת בהקשר הזה.
בנוסף, מאחר שלנגד עיניהן של רשויות המשמעת של
המכללה עומד לא רק הצורך לאכוף את הוראות תקנון
המשמעת, אלא גם הרצון לתרום לחינוכם של
הסטודנטים והסטודנטיות במכללה, מומלץ להבין
לעומק את משמעות העבירה ולהטמיע את נורמות
ההתנהגות הרצויות טרם הבירור. כמו כן, מומלץ
לכתוב מראש ובאופן מסודר את כל הנקודות
הרלבנטיות לדיון על מנת לזכור ולהשמיע את כל
הטיעונים.
מומלץ מאד ליצור קשר עם ראש מחלקת אקדמיה
באגודה, ראש המחלקה הינו נציג האגודה בוועדות
המשמעת, במטרה להבין את משמעות העבירה וכן,
על מנת לקבל סיוע בארגון מסודר של הטיעונים
השונים.
ניתן ליצור קשר במייל: il.co.myaguda@academi

האם ניתן לערער על החלטת ועדת המשמעת?
על החלטות ועדות משמעת ניתן לערער בפני ועדת
ערעורים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה. ככלל,
הערעור לוועדת הערעורים הינו ערעור ברשות. כלומר,
יש לבקש את רשותו של יו“ר ועדת הערעורים כדי
לקיים את הדיון. ניתן לערער הן ביחס להכרעת הדין
והן לעניין גזר הדין.
חשוב לציין כי יו“ר ועדת ערעורים נוטה להרשות דיון
בערעור רק כאשר מדובר בנסיבות חריגות או כאשר
מתגלות נסיבות חדשות שלא הובאו בפני ועדת
המשמעת.

במקרים בהם פסקה ועדת המשמעת עונש הרחקה
מהמכללה, זכאי הסטודנט לערעור בזכות. כלומר,
זכותו של הסטודנט להשמיע את טיעוניו בפני ועדת
הערעורים. במקרים אלה, על ועדת הערעורים מוטלת
החובה לזמן את הסטודנט לדיון ולדון בערעור. חשוב
לזכור כי בסמכות ועדת הערעורים גם להחמיר עם
המערער.
תפקידו של נציג הסטודנטים מטעם אגודת
הסטודנטים.יות להשמיע טיעוני הגנה לזכותו של
הסטודנט. דברי הגנה נשמעים לאחר שהסטודנט.ית
עוזב.ת את הדיון.
כמו כן, שותף נציג אגודת הסטודנטים להחלטת
הוועדה.

זימון לועדה
זימון לוועדת משמעת מגיע באמצעות דוא“ל
לסטודנט. במקרים בהם הסטודנט אינו מאשר קבלת
הדוא“ל, הזימון נעשה באמצעות הטלפון או באמצעות
כתובת הדואר. אין חובת הגעה לדיון, זוהי זכות
העומדת בפני הסטודנט.
חשוב מאוד להגיע לדיון על מנת לממש את זכות
הטיעון ולהשמיע טיעונים לעניין הכרעת הדין וגזר הדין.
בענייני זימונים, ניתן לשלוח תגובה בדוא“ל עבור ועדת
[email protected] ל“הדוא לכתובת משמעת

ההתנהלות בקורס עד למועד הוועדה
כל עוד לא התקבלה החלטה על-ידי ועדת משמעת,
יש להמשיך להשתתף בקורס ו/או לקיים את החובות
המוטלות במסגרת הקורס.
סטודנט אשר זומן לוועדת משמעת בגין עבירה
שבוצעה בבחינה שהתקיימה במועד א‘, ייגש למועד ב‘
של אותה הבחינה, אם תאריך הזימון לוועדת משמעת
מאוחר למועד ב‘.
במצב זה, במקרים בהם נפסל מועד א‘, עדיין ניתן
לקבל את ציון הבחינה במועד ב‘. יש להתייעץ עם נציג
האגודה בעניין זה.

החלטות ועדת משמעת
מתפרסמות באתר המכללה, ללא שם. ניתן לעיין
בהחלטות אלה על מנת להגביר את הוודאות ביחס
לענישה הצפויה במקרים של הרשעה.
ככלל, למעט מקרים חריגים, סטודנט המורשע בוועדת
משמעת אינו זכאי למלגת הצטיינות בגין הישגיו
האקדמיים באותה השנה שבה הורשע.
חשוב לציין, כי שלילה זו רלוונטית רק ביחס למלגות
הצטיינות וזאת בהתאם לתקנון הלימודים האקדמי.

הרכב הועדה וסדר הדיון
הועדה מורכבת מיו“ר הוועדה (דיקן הסטודנטים),
קובל (מגיש התלונה), נציג מטעם המזכירות
האקדמית, נציג הסטודנטים ומנהלנית . כמו כן, רכז
ערבים מטעם אגודת הסטודנטים רשאי להשתתף
בוועדות משמעת אליהן מזומנים סטודנטים ערבים.
בשלב הראשון, יו“ר הוועדה מציגה את חברי הוועדה
ואת סדר הדיון. לאחר מכן, מציג הקובל את התלונה
שבגינה זומן הסטודנט לוועדת המשמעת ומבקש
לוודא בשם חברי הוועדה כי הסטודנט מבין את
התלונה ואת נסיבות המקרה שבגינו זומן לוועדה.
לאחר מכן, ניתנת לסטודנט.ית רשות הדיבור
במסגרתה נדרש להשיב לשאלותיו של הקובל. בסוף
הבירור ניתנת לסטודנט.ית ההזדמנות להשמיע בפני
חברי הוועדה את כל אשר ירצה לומר עד תום, בכפוף
לסדר הדיון שהוצג בפניו.
עם יציאת הסטודנט.ית מהוועדה, מתקיים דיון ובו נציג
הסטודנטים.יות משמיע טיעוני הגנה ולאחר מכן
מתקבלת החלטה ע“י חברי הוועדה.
ההחלטה מתפרסמת ובנוסף נשלחת לסטודנט
באמצעות הדוא“ל.

תקנון ועדת משמעת ומשמעותו
מגדיר מה הן עבירות משמעת של הסטודנטים
במכללה, ומסדיר את הליכי הבירור והשיפוט
המשמעתי במקרה של הפרת משמעת. בתוך כך,
התקנון מגדיר את סמכויות וועדת משמעת ובכלל
זאת, את העונשים השונים שבסמכות הוועדה להטיל
על סטודנט שהפר את כללי התקנון.
מונה את העונשים האפשריים. יצוין כי כל מקרה נבחן
לגופו בהתאם לנסיבותיו ובכפוף לסמכויות הוועדה
המוקנות לה בתקנון. בהקשר זה, מתבצע איזון ראוי
ורגיש בין הנסיבות הפרטיות לבין הסטנדרט הארגוני
האחיד במטרה לשמור על שוויון ואחידות בענישה.

כיצד ניתן להיערך לקראת ועדת משמעת?
ראשית, מומלץ מאד לומר את האמת, שהרי האמת
היא הכי פשוטה והכי פחות מסובכת בהקשר הזה.
בנוסף, מאחר שלנגד עיניהן של רשויות המשמעת של
המכללה עומד לא רק הצורך לאכוף את הוראות תקנון
המשמעת, אלא גם הרצון לתרום לחינוכם של
הסטודנטים והסטודנטיות במכללה, מומלץ להבין
לעומק את משמעות העבירה ולהטמיע את נורמות
ההתנהגות הרצויות טרם הבירור. כמו כן, מומלץ
לכתוב מראש ובאופן מסודר את כל הנקודות
הרלבנטיות לדיון על מנת לזכור ולהשמיע את כל
הטיעונים.
מומלץ מאד ליצור קשר עם ראש מחלקת אקדמיה
באגודה, ראש המחלקה הינו נציג האגודה בוועדות
המשמעת, במטרה להבין את משמעות העבירה וכן,
על מנת לקבל סיוע בארגון מסודר של הטיעונים
השונים.
ניתן ליצור קשר במייל: il.co.myaguda@academi

האם ניתן לערער על החלטת ועדת המשמעת?
על החלטות ועדות משמעת ניתן לערער בפני ועדת
ערעורים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה. ככלל,
הערעור לוועדת הערעורים הינו ערעור ברשות. כלומר,
יש לבקש את רשותו של יו“ר ועדת הערעורים כדי
לקיים את הדיון. ניתן לערער הן ביחס להכרעת הדין
והן לעניין גזר הדין.
חשוב לציין כי יו“ר ועדת ערעורים נוטה להרשות דיון
בערעור רק כאשר מדובר בנסיבות חריגות או כאשר
מתגלות נסיבות חדשות שלא הובאו בפני ועדת
המשמעת.

במקרים בהם פסקה ועדת המשמעת עונש הרחקה
מהמכללה, זכאי הסטודנט לערעור בזכות. כלומר,
זכותו של הסטודנט להשמיע את טיעוניו בפני ועדת
הערעורים. במקרים אלה, על ועדת הערעורים מוטלת
החובה לזמן את הסטודנט לדיון ולדון בערעור. חשוב
לזכור כי בסמכות ועדת הערעורים גם להחמיר עם
המערער.
תפקידו של נציג הסטודנטים מטעם אגודת
הסטודנטים.יות להשמיע טיעוני הגנה לזכותו של
הסטודנט. דברי הגנה נשמעים לאחר שהסטודנט.ית
עוזב.ת את הדיון.
כמו כן, שותף נציג אגודת הסטודנטים להחלטת
הוועדה.

זימון לועדה
זימון לוועדת משמעת מגיע באמצעות דוא“ל
לסטודנט. במקרים בהם הסטודנט אינו מאשר קבלת
הדוא“ל, הזימון נעשה באמצעות הטלפון או באמצעות
כתובת הדואר. אין חובת הגעה לדיון, זוהי זכות
העומדת בפני הסטודנט.
חשוב מאוד להגיע לדיון על מנת לממש את זכות
הטיעון ולהשמיע טיעונים לעניין הכרעת הדין וגזר הדין.
בענייני זימונים, ניתן לשלוח תגובה בדוא“ל עבור ועדת
[email protected] ל“הדוא לכתובת משמעת

ההתנהלות בקורס עד למועד הוועדה
כל עוד לא התקבלה החלטה על-ידי ועדת משמעת,
יש להמשיך להשתתף בקורס ו/או לקיים את החובות
המוטלות במסגרת הקורס.
סטודנט אשר זומן לוועדת משמעת בגין עבירה
שבוצעה בבחינה שהתקיימה במועד א‘, ייגש למועד ב‘
של אותה הבחינה, אם תאריך הזימון לוועדת משמעת
מאוחר למועד ב‘.
במצב זה, במקרים בהם נפסל מועד א‘, עדיין ניתן
לקבל את ציון הבחינה במועד ב‘. יש להתייעץ עם נציג
האגודה בעניין זה.

החלטות ועדת משמעת
מתפרסמות באתר המכללה, ללא שם. ניתן לעיין
בהחלטות אלה על מנת להגביר את הוודאות ביחס
לענישה הצפויה במקרים של הרשעה.
ככלל, למעט מקרים חריגים, סטודנט המורשע בוועדת
משמעת אינו זכאי למלגת הצטיינות בגין הישגיו
האקדמיים באותה השנה שבה הורשע.
חשוב לציין, כי שלילה זו רלוונטית רק ביחס למלגות
הצטיינות וזאת בהתאם לתקנון הלימודים האקדמי.

הרכב הועדה וסדר הדיון
הועדה מורכבת מיו“ר הוועדה (דיקן הסטודנטים),
קובל (מגיש התלונה), נציג מטעם המזכירות
האקדמית, נציג הסטודנטים ומנהלנית . כמו כן, רכז
ערבים מטעם אגודת הסטודנטים רשאי להשתתף
בוועדות משמעת אליהן מזומנים סטודנטים ערבים.
בשלב הראשון, יו“ר הוועדה מציגה את חברי הוועדה
ואת סדר הדיון. לאחר מכן, מציג הקובל את התלונה
שבגינה זומן הסטודנט לוועדת המשמעת ומבקש
לוודא בשם חברי הוועדה כי הסטודנט מבין את
התלונה ואת נסיבות המקרה שבגינו זומן לוועדה.
לאחר מכן, ניתנת לסטודנט.ית רשות הדיבור
במסגרתה נדרש להשיב לשאלותיו של הקובל. בסוף
הבירור ניתנת לסטודנט.ית ההזדמנות להשמיע בפני
חברי הוועדה את כל אשר ירצה לומר עד תום, בכפוף
לסדר הדיון שהוצג בפניו.
עם יציאת הסטודנט.ית מהוועדה, מתקיים דיון ובו נציג
הסטודנטים.יות משמיע טיעוני הגנה ולאחר מכן
מתקבלת החלטה ע“י חברי הוועדה.
ההחלטה מתפרסמת ובנוסף נשלחת לסטודנט
באמצעות הדוא“ל.

קורסים

Skillz

**יפתח שוב בקיץ** קורסי סקילז הינם קורסי העשרה לסטודנטים/ות בשנקר שנועדו להעניק להם כישורים מעשיים אשר לא נלמדים במסגרת האקדמית. קורסי הסקילז מתמקדים בקורסים אשר יעניקו לסטודנטים המסיימים יתרון משמעותי בשוק העבודה, במחירים נגישים ומותאמים. בסיום הקורס הסטודנטים יקבלו תעודה וחלק מהקורסים אף מקנים נקודת זכות כללית.

קורסי עזר

ההרשמה לקורסי העזר תיפתח ביום חמישי 25.4 החל מ19:30

למידע נוסף

תקנון ועדת משמעת ומשמעותו
מגדיר מה הן עבירות משמעת של הסטודנטים
במכללה, ומסדיר את הליכי הבירור והשיפוט
המשמעתי במקרה של הפרת משמעת. בתוך כך,
התקנון מגדיר את סמכויות וועדת משמעת ובכלל
זאת, את העונשים השונים שבסמכות הוועדה להטיל
על סטודנט שהפר את כללי התקנון.
מונה את העונשים האפשריים. יצוין כי כל מקרה נבחן
לגופו בהתאם לנסיבותיו ובכפוף לסמכויות הוועדה
המוקנות לה בתקנון. בהקשר זה, מתבצע איזון ראוי
ורגיש בין הנסיבות הפרטיות לבין הסטנדרט הארגוני
האחיד במטרה לשמור על שוויון ואחידות בענישה.

כיצד ניתן להיערך לקראת ועדת משמעת?
ראשית, מומלץ מאד לומר את האמת, שהרי האמת
היא הכי פשוטה והכי פחות מסובכת בהקשר הזה.
בנוסף, מאחר שלנגד עיניהן של רשויות המשמעת של
המכללה עומד לא רק הצורך לאכוף את הוראות תקנון
המשמעת, אלא גם הרצון לתרום לחינוכם של
הסטודנטים והסטודנטיות במכללה, מומלץ להבין
לעומק את משמעות העבירה ולהטמיע את נורמות
ההתנהגות הרצויות טרם הבירור. כמו כן, מומלץ
לכתוב מראש ובאופן מסודר את כל הנקודות
הרלבנטיות לדיון על מנת לזכור ולהשמיע את כל
הטיעונים.
מומלץ מאד ליצור קשר עם ראש מחלקת אקדמיה
באגודה, ראש המחלקה הינו נציג האגודה בוועדות
המשמעת, במטרה להבין את משמעות העבירה וכן,
על מנת לקבל סיוע בארגון מסודר של הטיעונים
השונים.
ניתן ליצור קשר במייל: il.co.myaguda@academi

האם ניתן לערער על החלטת ועדת המשמעת?
על החלטות ועדות משמעת ניתן לערער בפני ועדת
ערעורים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה. ככלל,
הערעור לוועדת הערעורים הינו ערעור ברשות. כלומר,
יש לבקש את רשותו של יו“ר ועדת הערעורים כדי
לקיים את הדיון. ניתן לערער הן ביחס להכרעת הדין
והן לעניין גזר הדין.
חשוב לציין כי יו“ר ועדת ערעורים נוטה להרשות דיון
בערעור רק כאשר מדובר בנסיבות חריגות או כאשר
מתגלות נסיבות חדשות שלא הובאו בפני ועדת
המשמעת.

במקרים בהם פסקה ועדת המשמעת עונש הרחקה
מהמכללה, זכאי הסטודנט לערעור בזכות. כלומר,
זכותו של הסטודנט להשמיע את טיעוניו בפני ועדת
הערעורים. במקרים אלה, על ועדת הערעורים מוטלת
החובה לזמן את הסטודנט לדיון ולדון בערעור. חשוב
לזכור כי בסמכות ועדת הערעורים גם להחמיר עם
המערער.
תפקידו של נציג הסטודנטים מטעם אגודת
הסטודנטים.יות להשמיע טיעוני הגנה לזכותו של
הסטודנט. דברי הגנה נשמעים לאחר שהסטודנט.ית
עוזב.ת את הדיון.
כמו כן, שותף נציג אגודת הסטודנטים להחלטת
הוועדה.

זימון לועדה
זימון לוועדת משמעת מגיע באמצעות דוא“ל
לסטודנט. במקרים בהם הסטודנט אינו מאשר קבלת
הדוא“ל, הזימון נעשה באמצעות הטלפון או באמצעות
כתובת הדואר. אין חובת הגעה לדיון, זוהי זכות
העומדת בפני הסטודנט.
חשוב מאוד להגיע לדיון על מנת לממש את זכות
הטיעון ולהשמיע טיעונים לעניין הכרעת הדין וגזר הדין.
בענייני זימונים, ניתן לשלוח תגובה בדוא“ל עבור ועדת
[email protected] ל“הדוא לכתובת משמעת

ההתנהלות בקורס עד למועד הוועדה
כל עוד לא התקבלה החלטה על-ידי ועדת משמעת,
יש להמשיך להשתתף בקורס ו/או לקיים את החובות
המוטלות במסגרת הקורס.
סטודנט אשר זומן לוועדת משמעת בגין עבירה
שבוצעה בבחינה שהתקיימה במועד א‘, ייגש למועד ב‘
של אותה הבחינה, אם תאריך הזימון לוועדת משמעת
מאוחר למועד ב‘.
במצב זה, במקרים בהם נפסל מועד א‘, עדיין ניתן
לקבל את ציון הבחינה במועד ב‘. יש להתייעץ עם נציג
האגודה בעניין זה.

החלטות ועדת משמעת
מתפרסמות באתר המכללה, ללא שם. ניתן לעיין
בהחלטות אלה על מנת להגביר את הוודאות ביחס
לענישה הצפויה במקרים של הרשעה.
ככלל, למעט מקרים חריגים, סטודנט המורשע בוועדת
משמעת אינו זכאי למלגת הצטיינות בגין הישגיו
האקדמיים באותה השנה שבה הורשע.
חשוב לציין, כי שלילה זו רלוונטית רק ביחס למלגות
הצטיינות וזאת בהתאם לתקנון הלימודים האקדמי.

הרכב הועדה וסדר הדיון
הועדה מורכבת מיו“ר הוועדה (דיקן הסטודנטים),
קובל (מגיש התלונה), נציג מטעם המזכירות
האקדמית, נציג הסטודנטים ומנהלנית . כמו כן, רכז
ערבים מטעם אגודת הסטודנטים רשאי להשתתף
בוועדות משמעת אליהן מזומנים סטודנטים ערבים.
בשלב הראשון, יו“ר הוועדה מציגה את חברי הוועדה
ואת סדר הדיון. לאחר מכן, מציג הקובל את התלונה
שבגינה זומן הסטודנט לוועדת המשמעת ומבקש
לוודא בשם חברי הוועדה כי הסטודנט מבין את
התלונה ואת נסיבות המקרה שבגינו זומן לוועדה.
לאחר מכן, ניתנת לסטודנט.ית רשות הדיבור
במסגרתה נדרש להשיב לשאלותיו של הקובל. בסוף
הבירור ניתנת לסטודנט.ית ההזדמנות להשמיע בפני
חברי הוועדה את כל אשר ירצה לומר עד תום, בכפוף
לסדר הדיון שהוצג בפניו.
עם יציאת הסטודנט.ית מהוועדה, מתקיים דיון ובו נציג
הסטודנטים.יות משמיע טיעוני הגנה ולאחר מכן
מתקבלת החלטה ע“י חברי הוועדה.
ההחלטה מתפרסמת ובנוסף נשלחת לסטודנט
באמצעות הדוא“ל.

מרתונים

המרתונים הינם קורס הכנה קצר וממוקד למבחן שהיקפו בין 6 ל־12 שעות מלאות. המרתונים יתבצעו בסמיכות למועד המבחן או בשבועות הסמוכים אל המבחן. בשיעור הראשון יתבצע מעבר מהיר על החומר ולאחר מכן יפתרו הסטודנטים והסטודנטיות תרגילים ומבחנים לקראת המבחן, תוך מתן דגש למיומנויות הנדרשות בקורס. המורה המעביר את המרתון לא יתעכב על שאלות בסיסיות- עליכם להגיע למרתון עם רמת ידע טובה מספיק להבנת דרך הפתרון.
שימו לב – השתתפות בשיעורי העזר והמרתונים אינם מחליפים השתתפות בשיעורי המכללה, אלא מהווים תגבור וחיזוק נוסף.
וואטסאפ מדור קורסי עזר 054-4924720

עיצוב

הנדסה

פנייה אקדמית

מחלקת אקדמיה פועלת למען שמירה על זכויות הסטודנט ומתן מענה לבעיות אקדמיות עבור כלל מחלקות ההנדסה והעיצוב. רוצה לעדכן אותנו במשהו שקרה? הגישו פניה ונתחיל לעבוד!

חוברות אגודה

מחברות קורס מכילות מגוון רחב של סיכומי הרצאות ושיעורים שנכתבו ע"י הסטודנטים והסטודנטיות ונגישות לכלל. את כלל המחברות ניתן להדפיס באופן עצמאי או לעשות שימוש באתר איזי קופי.

תכתבו פחות, תקשיבו יותר!

ההזמנות מגיעות למשרד האגודה בימי שני וחמישי. הזמנה שתבוצע עד יום ראשון בשעה 12:00 תגיע ביום שני. הזמנה שתבוצע עד יום רביעי בשעה 12:00 תגיע ביום חמישי.

כולם מבקשים ממך לצלם את המחברת? אנחנו מחפשים סטודנטים בעלי מחברות קורס מסודרות, מצטיינות ורלוונטיות. במידה ויש לך מחברת איכותית אנא מלא.י את הטופס. במידה והמחברת תימצא מתאימה, אנו נדאג לצ‘פר בהטבה סופררר מפנקת ובנוסף לתת לך עותק כרוך של המחברת המקורית.

יש לכם שאלות נוספות? כתבו לנו!
[email protected]