ועדת משמעת

03.10.2017

ועדת משמעת היא הגורם המוסמך לדון בהפרות משמעת, אקדמיות והתנהגותיות.

תקנון ועדת המשמעת

תקנון ועדת המשמעת

מגדיר מהן עבירות משמעת של הסטודנטים במכללה, ומסדיר את הליכי הבירור והשיפוט המשמעתי במקרה של הפרת משמעת.

בתוך כך, התקנון מגדיר את סמכויות וועדת משמעת ובכלל זאת, את העונשים השונים שבסמכות הוועדה להטיל על סטודנט שהפר את כללי התקנון.

כיצד ניתן למנוע הגעה לוועדת משמעת?

על מנת להימנע מהפרת הכללים, מומלץ לעיין במספר מקורות נורמטיביים המעגנים את הכללים השונים. בין היתר כדאי לעיין בתקנון וועדת המשמעת, מומלץ לקרוא בעיון את כללי ההיבחנות אשר מופיעים על גבי מחברות הבחינה ואת הנחיות מדור בחינות המתפרסמות לקראת תקופת הבחינות.

כדאי לעיין בסילבוס, בתקנונים המחלקתיים ובנהלי השאלות ציוד שונים.

זימון לוועדה

זימון לוועדת משמעת מגיע באמצעות דוא”ל לסטודנט.

במקרים בהם הסטודנט אינו מאשר קבלת הדוא”ל, הזימון נעשה באמצאות הטלפון או באמצעות כתובת הדואר. אין חובת הגעה לדיון, זוהי זכות העומדת בפני הסטודנט.

חשוב מאד להגיע לדיון על מנת לממש את זכות הטיעון ולהשמיע טיעונים לעניין הכרעת הדין וגזר הדין.

בענייני זימונים, ניתן לשלוח תגובה בדוא”ל עבור וועדת משמעת לכתובת הדוא”לYaffaz@shenkar.ac.il

כיצד ניתן להיערך לקראת וועדת משמעת?

ראשית, מומלץ מאד לומר את האמת, שהרי האמת היא הכי פשוטה והכי פחות מסובכת בהקשר הזה.

בנוסף, מאחר שלנגד עיניהן של רשויות המשמעת של המכללה עומד לא רק הצורך לאכוף את הוראות תקנון המשמעת, אלא גם הרצון לתרום לחינוכם של הסטודנטים במכללה, מומלץ להבין לעומק את משמעות העבירה ולהטמיע את נורמות ההתנהגות הרצויות טרם הבירור. כמו כן, מומלץ לכתוב מראש ובאופן מסודר את כל הנקודות הרלבנטיות לדיון על מנת לזכור ולהשמיע את כל הטיעונים.

מומלץ מאד ליצור קשר עם רמ”ח אקדמיה , נציג האגודה בוועדות המשמעת, במטרה להבין את משמעות העבירה וכן, על מנת לקבל סיוע בארגון מסודר של הטיעונים השונים.

ההתנהלות בקורס עד למועד הוועדה

כל עוד לא התקבלה החלטה על-ידי וועדת משמעת, יש להמשיך להשתתף בקורס ו/או לקיים את החובות המוטלות במסגרת הקורס. סטודנט אשר זומן לוועדת משמעת בגין עבירה שבוצעה בבחינה שהתקיימה במועד א’, ייגש למועד ב’ של אותה הבחינה, אם תאריך הזימון לוועדת משמעת מאוחר למועד ב’.

במצב זה, במקרים בהם נפסל מועד א’, עדיין ניתן לקבל את ציון הבחינה במועד ב’. יש להתייעץ עם נציג האגודה בעניין זה.

הרכב הועדה וסדר הדיון

הועדה מורכבת מיו”ר הוועדה (דיקן הסטודנטים), קובל(מגיש התלונה), נציג מטעם המזכירות האקדמית, נציג הסטודנטים, ומנהלנית . כמו כן, רכז ערבים מטעם אגודת הסטודנטים רשאי להשתתף בוועדות משמעת אליהן מזומנים סטודנטים ערבים.

בשלב הראשון, יו”ר הוועדה מציגה את חברי הוועדה ואת סדר הדיון. לאחר מכן, מציג הקובל את התלונה שבגינה זומן הסטודנט לוועדת המשמעת ומבקש לוודא בשם חברי הוועדה כי הסטודנט מבין את התלונה ואת נסיבות המקרה שבגינו זומן לוועדה.

לאחר מכן, ניתנת לסטודנט רשות הדיבור במסגרתה נדרש להשיב לשאלותיו של הקובל. בסוף הבירור ניתנת לסטודנט ההזדמנות להשמיע בפני חברי הוועדה את כל אשר ירצה לומר עד תום, בכפוף לסדר הדיון שהוצג בפניו. עם יציאתו של הסטודנט מהוועדה, מתקיים דיון ובו נציג הסטודנטים משמיע טיעוני הגנה ולאחר מכן מתקבלת החלטה ע”י חברי הוועדה.

ההחלטה מתפרסמת ונשלחת לסטודנט באמצאות הדוא”ל.

תקנון וועדת המשמעת

מונה את העונשים האפשריים.  יצוין כי כל מקרה נבחן לגופו בהתאם לנסיבותיו ובכפוף לסמכויות הוועדה המוקנות לה בתקנון. בהקשר זה, מתבצע איזון ראוי ורגיש בין הנסיבות הפרטיות לבין הסטנדרט הארגוני האחיד במטרה לשמור על שוויון ואחידות בענישה.

החלטות וועדות משמעת

מתפרסמות באתר המכללה, ללא שם. ניתן לעיין בהחלטות אלה על מנת להגביר את הוודאות ביחס לענישה הצפויה במקרים של הרשעה. ככלל, למעט מקרים חריגים, סטודנט המורשע בוועדת משמעת אינו זכאי למלגת הצטיינות בגין הישגיו האקדמיים באותה השנה שבה הורשע. חשוב לציין, כי שלילה זו רלבנטית רק ביחס למלגות הצטיינות וזאת בהתאם לתקנון הלימודים האקדמי.

האם ניתן לערער על החלטת וועדת המשמעת?

על החלטות וועדות משמעת ניתן לערער בפני וועדת ערעורים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה. ככלל, הערעור לוועדת הערעורים הינו ערעור ברשות. כלומר, יש לבקש את רשותו של יו”ר ועדת הערעורים כדי לקיים את הדיון. ניתן לערער הן ביחס להכרעת הדין והן לעניין גזר הדין. חשוב לציין כי יו”ר ועדת ערערים נוטה להרשות דיון בערעור רק כאשר מדובר בנסיבות חריגות או כאשר מתגלות נסיבות חדשות שלא הובאו בפני וועדת המשמעת.

במקרים בהם פסקה וועדת המשמעת עונש הרחקה מהמכללה, זכאי הסטודנט לערעור בזכות. כלומר, זכותו של הסטודנט להשמיע את טיעוניו בפני ועדת הערעורים. במקרים אלה, על וועדת הערעורים מוטלת החובה לזמן את הסטודנט לדיון ולדון בערעור. חשוב לזכור כי בסמכות וועדת הערעורים גם להחמיר עם המערער.

נציג אגודת הסטודנטים משמש כנציג סטודנטים, תפקידו של נציג הסטודנטים להשמיע טיעוני הגנה לזכותו של הסטודנט. דברי הגנה נשמעים לאחר שהסטודנט עוזב את הדיון.

כמו כן, שותף הנציג להחלטת הוועדה.

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה